เพราะการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป็นเรื่องของพลเมืองโลกทุกคน
คณะผู้จัดงาน Thailand  Sustainability  Expo และผู้สนับสนุนจากบริษัทชั้นนำของประเทศไทย  มีความมุ่งมั่นที่จะให้งานนี้เป็นมากกว่าเอ็กซ์โป แต่เป็นพื้นที่ ที่รวบรวมเรื่องราว กิจกรรม และโครงการด้านการพัฒนายั่งยืน ทั้งจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยคณะทำงานต้องการเน้นถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงเครือข่าย และการดำเนินงานที่สามารถสร้างผล กระทบในเชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรม 

เพราะการสร้าง “พลังร่วม”
คือเครื่องมือที่สำคัญในการผลักดันการเปลี่ยนแปลง
ที่ยั่งยืน “เพื่อโลก”อย่างแท้จริง
2
เวทีแห่งโอกาส
8
นิทรรศการเพื่อความยั่งยืน
50
วิทยากร
70
เครือข่ายธุรกิจยั่งยืน
+
Career Advice
สำหรับสายงานด้านความยั่งยืน
Highlight Zone
HIGHLIGHT PROGRAM
กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
Please note that the schedule is subject to change.
15.00 – 17.30
พิธีเปิดงาน Thailand Sustainability Expo 2020
- OPEN STAGE -
10:00 -11:00
“Awakening You Passion for Nature, Planet, and All Creatures”
อเล็กซ์ เรนเดลล์
ทูตสันถวไมตรีของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP National Goodwill Ambassador)

- War Stage -
13.30 – 14.30
Career advice panel discussion Corporate
คุณวิรัช เมฆสัมพันธ์
รองผู้อำนวยการ
สายงานสนับสนุนสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ดร.สวนิตย์ บุญญาสุวัฒน์
โกศลพิศิษฐ์กุล
ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานกลยุทธ์และบริหารความยั่งยืนองค์กร
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
คุณปราชญ์ เกิดไพโรจน์
ผู้อำนวยการด้านความยั่งยืนประจำภูมิภาคเอเชีย และผู้จัดการด้านสิทธิมนุษยชน
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
 

คุณเจรมัย พิทักษ์วงศ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ดำเนินรายการโดย

ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช
ที่ปรึกษา Strategic Innovation Design
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

- WAR STAGE -
13:30-14:00
The Global Scale
Global SDG Scorecard & Way Forward
Mr. Renaud Meyer
UNDP Resident Representative to Thailand

- HOUSE 3 , HOUSE 4, HOUSE 5 -
14:00-15:00
"ความก้าวหน้าของไทยในการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน"
โดย คุณณัฐวัฒน์ กฤษณามระ
อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
- HOUSE 3 , HOUSE 4, HOUSE 5 -

Full Schedule

10.30
Sustainability in Social Action
ฟางข้าวไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว
โดย คุณจารุวรรณ คำเมือง
ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ
หจก.ฟางไทย แฟคตอรี่
- WAR STAGE -
11.00
Sustainability in Social Action
ฟาร์มเอไอ: ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อความยั่งยืนในภาคการเกษตร
โดย ดร.รัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์
ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร
บริษัท ลิสเซินฟิลด์ จำกัด
- WAR STAGE -
11.30
Sustainability in Social Action
รุกขกร: หมอต้นไม้กับลมหายใจในเมือง
โดย คุณอรยา สูตะบุตร
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท รุกขกรวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
- WAR STAGE -
13.00 -14.30
Trash to Treasure Workshop
“When Scrap is not Crap”
โดย PangNual Studio
- WAR STAGE -
15.30
ศิลปะและความยั่งยืน
โดย ม.ล. จิราธร จิรประวัติ
- HOUSE 4 -
15.45 - 17:30
Launch of Win Win WAR Special Online Edition
- HOUSE 3 -
ผศ.ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์
14.30 - 15:30
ทะเลไทยในยุคหลังโควิด-19
- HOUSE 3 -

Full Schedule

กิจกรรมเด่น ที่เราไม่อยากให้คุณพลาด เมื่อความ “ยั่งยืน” เป็นเรื่องใกล้ตัว
13.30-14.30
CEO Panel Discussion
พบกับการเสวนาจากผู้บริหารสูงสุดของ 3 บริษัทชั้นนำ พีทีที โกลบอล เคมิคอล, ไทยเบฟเวอเรจ และ ไทยยูเนี่ยน ในหัวข้อ
Decade of Sustainability in Actions
by GC, ThaiBev and Thai Union
- Open Stage, HOUSE 3 , HOUSE 4, HOUSE 5 -
ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด
คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
คุณธีรพงศ์ จันศิริ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด
ดำเนินรายการโดย
คุณสุทธิชัย หยุ่น
Read more
Corporate Showcases / Sustainability Talk Stories
- Open Stage, HOUSE 3 -
14.45 - 15.15
GC Sustainability Showcase
ตัวอย่างความสำเร็จโครงการเพื่อความยั่งยืนของ GC

โดย ดร.ชญาน์ จันทวสุ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร
GC
15.15 - 15.45
How technology drives sustainability?
โดย คุณโฆษิต สุขสิงห์
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง
ThaiBev
15.45 - 16.15
Sustainability Journey through the story of one fish
โดย คุณปราชญ์ เกิดไพโรจน์
ผู้อำนวยการด้านความยั่งยืนประจำภูมิภาคเอเชีย และผู้จัดการด้านสิทธิมนุษยชน
Thai Union
16.15 - 16.45
SCG Waste Management ในชุมชนเมือง
โดย คุณกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์
Chief Financial Officer
SCG Packaging Public Company Limited

Full Schedule

10:00 -12:00
Workshop “ของเล่นจากขยะ”
by Trash to Treasure
- WAR STAGE -
10:00 -12:00
ASEAN Youth Speech Contest
Final Round
- SEMINAR ROOM -
Read more
10.30-12.00
ผู้แทนเยาวชนจากกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
SDGs: Youth Talk
- HOUSE 4 -
คุณตูน อาทิวราห์ คงมาลัย
13:00 -15:00
พูดคุยกับทีมก้าวคนละก้าว
ดำเนินรายการโดย คุณเบลล่า คุณโด๋ว และคุณหมอปัม
- OPEN STAGE -
14.00 - 16.00
Sustainability Trends That Will Shape the future:
Every human on earth GO FOR SOCIETY! – Experience in the dark#1
โดย คุณกฤษณ์ สงวนปิยะพันธ์ (หลุยส์)
ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์การแสดง บริษัท Blind Experience 
- HOUSE 4 -
14.15-16.00
UNDP Sustainability Workshops for Youth:
Smart ways guide to save the world
โดย คุณอภิญญา สิระนาท
ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเพื่อสังคม
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย

คุณณิชกานต์ ธรมธัช
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาเยาวชนและนวัตกรรมเพื่อสังคม
โครงการพัฒนาเเห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย
- HOUSE 5 -
16.15-18.00
Sustainability Trends That Will Shape the future
Every human on earth GO FOR ECONOMIC!
สีสันของผืนผ้า เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม สู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
โดย คุณธมลวรรณ วิโรจน์ชัยยันต์
Co-founder of Moreloop

คุณอมรพล หุวะนันทน์
Co-founder of Moreloop
- HOUSE 5 -

Full Schedule

NEWS & EVENTS
28 กันยายน 2563
ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่าน เข้ารอบสุดท้าย การประกวดผลงานศิลปะ Trash to Treasure Art Contest: จากของทิ้งสู่ของรักษ์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ "เพราะขยะก็มีค่า"
กดเพื่อดูรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย เราจะติดต่อทุกท่านทางอีเมล์เพื่อแจ้งข้อมูลในขั้นตอนต่อไป
Read more
22 กันยายน 2563
ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก”
กดเพื่อดูรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย เราจะติดต่อทุกท่านทางอีเมล์เพื่อแจ้งข้อมูลในขั้นตอนต่อไป
Read more
18 กันยายน 2563
Enterprise Resilience Clinic Workshop by SEED
สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ นักธุรกิจแบ่งปัน ที่ต้องการเครื่องมือเช็คสุขภาพทางธุรกิจ - ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
Read more
16 กันยายน 2563
ฝึกงานกับ NGThai
เปิดรับสมัครนักศีกษาและนักเขียนอิสระในหัวเรื่องที่เกี่ยวกับ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Eco-tourism) และ สารคดีด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Documentary)
Read more
16 กันยายน 2563
“ปะการังเทียม” นวัตกรรมปูนมอร์ตาร์ รีไซเคิล ด้วย 3D Printing Technology ชิ้นแรกของโลก คิดและสร้างโดยฝีมือคนไทย
ถึงเวลาใช้พลังนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยอนุรักษ์ปะการังในท้องทะเลไทย
Read more
16 กันยายน 2563
พบกับซากจริงของ “น้องออมสิน” เต่าตนุ...เหยื่อความเชื่อของมนุษย์
พบกับ “เต่าออมสิน กินเหรียญ” กับเรื่องราวของบุญที่กลายเป็นบาป ของเหรียญขอพร 915 เหรียญ ที่ทำให้เต่าตัวหนึ่งต้องจบชีวิตลงเพราะโลหิตเป็นพิษ
6 กันยายน 2563
APPLY NOW!! TRASH TO TREASURE ART CONTEST
ประกวดผลงานศิลปะ “Trash to Treasure Art Contest: เพราะขยะก็มีค่า”
Read more
31 สิงหาคม 2563
INVITES YOU TO JOIN ASEAN YOUTH SPEECH CONTEST UNDER THE THEME “SUFFICIENCY FOR SUSTAINABILITY”
สุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน
Read more
22 สิงหาคม 2563
บิ๊กเนมผนึกกำลัง เดินหน้าความยั่งยืน
“ไทยเบฟ-TU–PTTGC-เครือข่าย TSCN” ร่วมขับเคลื่อนความยั่งยืนในงาน TSX 2020
Read more
Thailand Sustainability EXPO 2020
×

ASEAN Youth Speech Contest
ประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน
“พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก”

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
Congratulations to finalists
ประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน
“พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก”
ASEAN Youth Speech Contest
“Sufficiency for Sustainability”
ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ภาษาไทย
ประเภทออนกราวน์ (on-ground)
เจนจิรา จุ้ยผึ้ง
ภานุชมาทร์ แถวไธสง
วรัมพร รัตนอำนวยชัย
วริศรา พรเลิศพงศ์
อยุทธ์ ไชยา
ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ภาษาไทย
ประเภทออนไลน์ (online)
คุณากร ทวิสุวรรณ
ช่อผกา บุญประกอบ
ชานนท์ อินทปัทม์
ธนชิต ชื่นนิรันดร์
ปินดา วรรณวิจิตร
Finalists English
On-ground
Aminta Permpoonwiwat
Chantakarn Khunmuan
I-rin Damrongtamvanich
Karin Moonlah
Suparat Goonna
Finalists English
On-line
Althea Kim M. Camache
Edward Christopher Yo
Jade Ortinero Hizon
Saufika Enggar Garini
Zenith Marie B. Villamero
ASEAN Youth Speech Contest
ประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน
“พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก”

ประกวด สุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน ในหัวข้อ “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก”
เนื้อหา
 • แบ่งปันมุมมองและชี้ให้เห็นความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของโลก
 • นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน โดยอ้างอิงถึง 1 ใน 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
 • โน้มน้าวให้ผู้ฟังลงมือร่วมแก้ไขปัญหา

คุณสมบัติ
ผู้เข้าประกวดจำเป็นต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 • เป็นประชากรใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน
 • เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 15-25 ปี

ภาษาที่ใช้ประกวด
ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย โดยผู้เข้าประกวด 1 คน สามารถสมัครได้เพียง 1 ภาษาเท่านั้น

การสมัคร
รอบแรก:
 • ส่งวิดีโอสุนทรพจน์ความยาว 3 นาที ภายในวันที่ 15 กันยายน เวลา 22.00 น.
 • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดอ่านเนื้อหาจากตัวบท
 • ไม่อนุญาตให้มีการสร้างภาพเคลื่อนไหว หรือกราฟฟิกในวิดีโอ
รอบสุดท้าย:
 • ผู้เข้าประกวดรอบสุดท้ายกล่าวสุนทรพจน์ ความยาว 5 นาที ต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ

การประกวดรอบสุดท้ายและพิธีมอบรางวัล
การประกวดรอบสุดท้ายและพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ในงาน Thailand Sustainability Expo 2020 ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ

รางวัล
ชนะเลิศ ประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 ประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 ประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท
ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ประกาศนียบัตร

กำหนดการ
15 กันยายน 2563
กำหนดส่งวิดีโอสุนทรพจน์ความยาว 3 นาที

22 กันยายน 2563
ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย

4 ตุลาคม 2563
ประกวดสุนทรพจน์รอบสุดท้าย ความยาว 5 นาที
และพิธีมอบรางวัลในงาน Thailand Sustainability Expo 2020 ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ

ติดต่อสอบถาม
อีเมล์ askme@c-asean.org
ASEAN Youth Speech Contest under the theme “Sufficiency for Sustainability”
In the speech, contestants are required to:
 • Share your perspective on global challenges that need urgent solutions
 • Propose solutions to achieve one of the 17 UN Sustainable Development Goals
 • Convince the audience to act

Eligibility
Contestants must be:
 • Citizens of ASEAN Member States
 • Students aged between 15-25

Languages of Presentation
Contestants can present your speech in English or Thai. One contestant can apply for one language only.

Application
First Round:
 • Contestants submit a 3-min speech video by 15 September 2020 at 10 p.m. Bangkok time
 • Contestants are not allowed to read from the script
 • No amination or graphic presentation is allowed in the speech video
Final Round:
 • Only shortlisted finalists are eligible for the final round
 • Finalists present a 5-min speech to the panel of judges on 4 October 2020

Final Round and Award Ceremony
The final round and award ceremony will be on 4 October 2020 at Thailand Sustainability Expo, Samyan Mitrtown, Bangkok.

Benefits
Winner Certificate and cash prize of THB 5,000
1st Runner-up Certificate and cash prize of THB 3,000
2nd Runner-up Certificate and cash prize of THB 2,000
Finalists Certificate

For overseas winners, PayPal account is preferable for cash prize transfer. In case you do not have one, we reserve the right to deduct the international transaction fee from your reward.

Key Dates
15 September 2020
Submission of 3-min speech video by all contestants

22 September 2020
Announcement of finalists

4 October 2020
5-min speech presentations by finalists and award ceremony at Thailand Sustainability Expo 2020, Samyan Mitrtown, Bangkok

Contact Information
For any inquiries, please contact askme@c-asean.org

Close this
Thailand Sustainability EXPO 2020
×

การประกวดผลงานศิลปะ
“Trash to Treasure Art Contest: เพราะขยะก็มีค่า”

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
การประกวดผลงานศิลปะ “Trash to Treasure Art Contest
การประกวดผลงานศิลปะ “Trash to Treasure Art Contest: จากของทิ้งสู่ของรักษ์”
ภายใต้คอนเซ็ปต์ "เพราะขยะก็มีค่า"
 • “ความงามในตัว”
  โดย นางสาวสุณีพร อินทรสวัสดิ์ นายศรัญญู หลวงสนาม และนายฐิรพงษ์ อ้มพรม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • “บทเรียนของขยะ”
  โดย นายณรงค์ฤทธิ์ ไผ่เลี้ยง นางสาวพิมพ์มาดา เหมธุรินทร์ และนายอาซิน บุญฑาทิพย์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • “หุ่นยนต์ขยะ”
  โดย นายคริษฐ์ เกิดสมัย จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • “CHESS FROM TRASH”
  โดย นายธนวัฒน์ ธาราสันติสุข นางสาวชุญาดา ปัทมดิลก และนางสาวสิริวรรณ สระทองล้อม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • “FEED THE NERD”
  โดย นางสาวนภัส ภู่บึงไผ่ และนางสาวชลธิชา รุ่งรังรอง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • “Greenery Canvas”
  โดย นางสาวเวธกา ตาวงค์ นางสาวอรจิรา ศรีสวัสดิ์ และนายอนรรฆ เอี่ยมพิพัฒน์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • “Hometown Product”
  โดย นายอธิปัตย์ พุกศรีสุข (บุคคลทั่วไป)
 • “Microplastic”
  โดย นางสาวกัญธิกา หน่อแก้ว นางสาวเปมิกา เพียเฮียง และนางสาวปิยะฉัตร ชึดนอก จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • “Trash Energy”
  โดย นางสาววชิรญาณ์ สมบูรณ์ และนางสาวขวัญจิรา พวงมาลัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • “Upcycling: The way to live sustainably.”
  โดย นายวรุฒม์ ผ่องภักต์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางสาวณัฎฐณิชา อุบลวรรณี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้จัดงาน TSX2020 จะติดต่อผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทุกท่านทางอีเมล์และโทรศัพท์เพื่อแจ้งข้อมูลในขั้นตอนต่อไป
รายละเอียดการประกวดผลงานศิลปะ “Trash to Treasure Art Contest: เพราะขยะก็มีค่า”
คุณสมบัติ
 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดสัญชาติ
 • หากได้รับการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ ผู้สมัครจะต้องสามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรม ระหว่าง วันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2563 ที่งาน Thailand Sustainability Expo 2020 ณ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ ได้
 • สามารถลงสมัครเดี่ยวหรือเป็นทีมได้ (ทีมละไม่เกิน 3 คน)

ขั้นตอนการแข่งขัน
รอบแรก (ส่งแนวคิดผลงาน)
 • กรอกใบสมัครออนไลน์ และแนบไฟล์ภาพร่างแบบ (ร่างด้วยมือ หรือ กราฟฟิกคอมพิวเตอร์) ของผลงานที่ต้องการสร้าง (ประเภทไฟล์ .jpg หรือ .pdf) พร้อมคำบรรยายประกอบความยาวไม่เกิน 300 คำ (แนวคิด แรงบันดาลใจ และวัสดุจากขยะที่ต้องการใช้) ภายในวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 24.00 น.
 • การออกแบบร่างแบบจะต้องอิงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้:
  • ใช้วัสดุเหลือใช้ซึ่งทางผู้จัดงานเตรียมไว้ให้เป็นหลัก (ดูรายการด้านล่าง) ทั้งนี้ สามารถใช้ วัสดุอื่นซึ่งไม่อยู่ในรายการดังกล่าวได้ แต่รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 20 ของวัสดุที่ใช้ทั้งหมด
  • ขนาดผลงานไม่เกินความกว้าง 1 เมตร x ยาว 1 เมตร x สูง 2 เมตร
  • สื่อถึงแนวคิด "เพราะขยะก็มีค่า"
  • เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยถูกเผยแพร่หรือได้รับรางวัลมาก่อน และต้องไม่เป็นการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น
 • รายชื่อผู้เข้าชิงชนะเลิศรอบ 10 คนสุดท้าย จะประกาศทาง www.c-asean.org และ www.facebook.com/Casean ในวันที่ 26 กันยายน 2563

รอบชิงชนะเลิศ (ผลิตชิ้นงานจริง)
 • ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายจะได้รับเชิญไปสร้างผลงานจริงจนเสร็จสมบูรณ์ ณ งาน Thailand Sustainability Expo 2020 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-20.00 น. (รวมระยะเวลา 10 ช่ัวโมง)
 • วัสดุหลักที่นำมาสร้างชิ้นงานจริงต้องมาจากขยะเหลือใช้ที่ทางผู้จัดงานเตรียมไว้ให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (รายการวัสดุสามารถดูด้านล่าง) ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดสามารถนำวัสดุอุปกรณ์ที่นอกเหนือจากรายการ ดังกล่าวมาใช้สร้างชิ้นงานได้ แต่รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 20 ของชิ้นงาน โดยผู้ประกวดจะต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง
 • ชิ้นงานที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์แล้วจะจัดแสดงอยู่ในงาน Thailand Sustainability Expo 2020 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ลงคะแนนตัดสินผู้ชนะต่อไป

ขั้นตอนการตัดสิน

รอบแรก (ส่งแนวคิดผลงาน)
ตัดสินจากคะแนนรวมของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากการพิจารณาร่างแบบชิ้นงาน และคำบรรยาย ประกอบร่างแบบ โดยอิงตามเกณฑ์การคัดเลือกดังต่อไปนี้
 • ความคิดสร้างสรรค์ (25 คะแนน)
 • การจัดวางองค์ประกอบโดยรวม (25 คะแนน)
 • การสื่อความหมาย (25 คะแนน)
 • ความเป็นไปได้ในการผลิตชิ้นงานจริงตามร่างแบบจนเสร็จสิ้น ภายในระยะเวลา 10 ชม. (25 คะแนน)

รอบชิงชนะเลิศ (ผลิตชิ้นงานจริง)
ชิ้นงานที่ผลิตสร้างสรรค์จนเสร็จสมบูรณ์และติดตั้งโชว์ในงาน Thailand Sustainability Expo 2020 จะได้รับการประเมินพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ตามสัดส่วนคะแนนดังต่อไปนี้
 • ผลโหวตจากผู้เข้าร่วมงาน Thailand Sustainability Expo 2020 (คิดเป็นร้อยละ 30 ของคะแนนรวม)
 • คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (คิดเป็นร้อยละ 70 ของคะแนนรวม)

การประกาศรายชื่อผู้ชนะและพิธีมอบรางวัล
การประกาศรายชื่อผู้ชนะและพิธีมอบรางวัลจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30-17.30 น. (เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง) ณ งาน Thailand Sustainability Expo 2020

รางวัล
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 8,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 6,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมายเหตุ: ชิ้นงานที่ทำการผลิตจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะถูกจัดแสดงที่สามย่านมิตรทาวน์ จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2563 เมื่อครบกำหนดแล้วหากผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องการนำชิ้นงานกลับ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการขนย้ายด้วยตนเอง

กำหนดการโดยรวม
 • 23 กันยายน 2563
  กรอกใบสมัครออนไลน์และส่งแบบร่างชิ้นงาน ภายในเวลา เวลา 24.00 น.
 • 26 กันยายน 2563
  ประกาศผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย
 • 1 ตุลาคม 2563
  ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายมาผลิตชิ้นงานจริง ณ งาน Thailand Sustainability Expo
 • 2 ตุลาคม 2563
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะและพิธีมอบรางวัล ณ งาน Thailand Sustainability Expo
ติดต่อสอบถาม
อีเมล์ askme@c-asean.org

Trash to Treasure Art Contest
A chance to win prizes worth more than ฿35,000
Eligibility
 • Students and general public of any nationality, aged not over 35 years old
 • Selected contestants will need to participate onsite activities from October 1-2, 2020 at Thailand Sustainability Expo 2020, Samyan Mitrtown, Bangkok
 • Contestants can apply as individual or team (limited to 3 members per team)

Contest

First Round (Idea Submission)
 • Complete the Google Form and attach the design of the art piece (either hand sketching or computer graphics in the forms of .jpg or .pdf) together with 300-word description (ideas, inspiration, and waste materials) by September 23, 2020.
 • The design of the art piece must:
  • Be based on waste materials proposed by the Contest Organizer. (Please see the list of available materials below). Contestants can also plan to use additional raw materials not stated in this list, but the total amount of those additional materials must not exceed 20% of the total materials used;
  • Not exceed the size of 1 meter x 1 meter x 2 meters (width x depth x height);
  • Refer to the concept “Trash to Treasure”;
  • Be an original art piece, not have been previously displayed or published anywhere and not taken from the works of others.
 • 10 finalists will be selected based on the design of art pieces submitted. The finalists’ names will be announced on www.c-asean.org and www.facebook.com/Casean on September 26, 2020.


Final Round (Creation of Actual Art Pieces)
 • Finalists will be invited to create the actual art pieces in accordance with their submitted designs at Thailand Sustainability Expo 2020 on October 1, 2020 from 10am. – 8 pm.
 • Main waste materials to create the art pieces will be provided by the Contest Organizer, free of charge. Please see the list of available waste materials on page 4.
 • Contestants can bring additional raw materials not stated in the list, at their own expenses. Total amount of additional waste materials must not exceed 20% of the total materials used.
 • The finished art piece will be displayed for final evaluation on October 2, 2020.

Judging Procedure:
Selection Round:
This selection round evaluation will be based on the design and description submitted online, based on the following criteria.
 • Creativity (25 points)
 • Composition (25 points)
 • Message/ Clarity of Communication (25 points)
 • Possibility to create the actual art piece within 10 hours (25 points)

Final Round:
The finished art pieces will be displayed at Thailand Sustainability Expo 2020 for the final evaluation on October 2, 2020 by:
 • Votes of Thailand Sustainability Expo participants (30%)
 • Evaluation by the Honorable Judging Committee (70%)

Winner Announcement and Award Ceremony:
Winner Announcement and Award Ceremony will be held on October 2, 2020, on 16.30-17.30 hr. at Thailand Sustainability Expo 2020 (the time of the Award Ceremony is subject to change with prior notice).

Prizes
1st Place In total of 1 award Certificate, cash prize of ฿10,000
2nd Place In total of 1 award Certificate and cash prize of ฿8,000
3rd Place In total of 1 award Certificate and cash prize of ฿6,000
Honorable Mention In total of 7 awards

Remark: All finished art pieces will be exhibited at Samyan Mitrtown until October 4, 2020. Finalists can arrange for the return of their art pieces at their own expenses.

Key Dates:
 • Sep. 23
  Complete the registration and submit the design of art piece on Google Form
 • Sep. 26
  Announcemnet of 10 Finalists
 • Oct. 1
  Finalists create actual art pieces at Thailand Sustainability Expo 2020 from
 • Oct. 2
  Winner Announcement and Award Ceremony at Thailand Sustainability Expo 2020.

Contact Information
For any inquiries, please contact askme@c-asean.org
รายการวัสดุขยะพร้อมภาพตัวอย่าง
(เตรียมโดยผู้จัดงาน)

List of Waste Material Prepared by the Organizing Team
พลาสติกห่อแพ็คขวดน้ำดื่ม
Bottles Packaging Shrink Wrap
หลอดพรีฟอร์ม PET
Plastic Preforms of PET Bottles
กล่องกระดาษทรงกระบอก 36 ซม. x 40 ซม.
(เส้นผ่าศูนย์กลาง x สูง)
Paper cylinder Box
36 cm. x 40 cm. (Diameter x Height)
กระป๋องอลูมิเนียม
Aluminum Cans
ขวดพลาสติก PET (คละขนาด)
PET Plastic Bottles (various sizes)
แกนกระดาษ (คละขนาด)
Paper cores (various sizes)
กล่องกระดาษ
Paper Boxes
ฝาขวดซอส (คละสี)
Plastic Flip-Top Caps (various colors)
ชิ้นส่วนพลาสติกทรงกลม
(เส้นผ่าศูนย์กลาง 16.5 ซม.)
Plastic Circular Part
(16.5 cm. in diameters)


รายการอุปกรณ์พื้นฐาน
(เตรียมโดยผู้จัดงาน)

List of Basic Tools Provided by Organizing Team


 • ปืนกาว / Glue gun
 • ค้อนยาง / Rubber hammer
 • ค้อนหงอน / Claw hammer
 • ตะปู / Nails
 • เส้นลวด / Metal Wire
 • กาวลาเท็กซ์ / Latex Glue
 • เทปใส / Transparent Tape
 • เชือกปอ / Jute Rope
 • คัตเตอร์ / Cutter
 • กรรไกร / Scissors
 • ตลับเมตร / Measuring Tape
 • คีมขนาดเล็ก / Small Plier
 • คีมตัดลวด / Wire Cutter


Close this
Thailand Sustainability EXPO 2020
×

ฝึกงานกับ NGThai
สำหรับนักศึกษาที่สนใจร่วมงานกับนิตยสาร National Geographic Thailand โอกาสของคุณมาถึงแล้ว!

NGThai ร่วมกับผู้จัดงาน Thailand Sustainability Expo หรือ TSX ที่จะจัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาว์น ในวันที่ 1-4 ตุลาคมนี้ เปิดรับสมัครนักศีกษาและนักเขียนอิสระในหัวเรื่องที่เกี่ยวกับ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Eco-tourism) และ สารคดีด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Documentary)

สิทธิประโยชน์
นักศึกษาสามารถเลือกสิทธิประโยชน์ 1 ใน 2 ข้อ จากการร่วมงานกับ NGThai ดังนี้
 • ไม่รับค่าจ้าง แต่ฝึกงานเพื่อแลกหน่วยกิจ
 • รับค่าเรื่องมูลค่า 5,000 บาท เฉพาะผลงานที่ได้รับคัดเลือก
*** สำหรับนักศึกษาทีมายื่นใบสมัครในงาน NGThai จะเปิดรับนักเขียนเพิ่มในหมวด Sustainability

การสมัคร
นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งผลงานในรูปแบบใดก็ได้ดังนี้
 • Photo Essay
 • Short Video
 • Written scoop
ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วม นักศึกษาสามารถนำไปใช้อ้างอิงใน Portfolio หรือ Resume ส่วนตัวได้ นอกจากนี้ทาง NGThai สามารถออกใบรับรองให้ในกรณีที่มีการร้องขอ

ติดต่อสอบถาม
คุณชนัญ พานิชวิทิตกุล
อีเมล์ Chanan.pan.1838@gmail.com
เบอร์โทร 0614695154

คลิ๊กเพื่อชมผลงานของ NGThai
https://ngthai.com/travel
https://ngthai.com/environment
https://ngthai.com/sustainability

Close this
Thailand Sustainability EXPO 2020
×

“ปะการังเทียม” นวัตกรรมปูนมอร์ตาร์ รีไซเคิล ด้วย 3D Printing Technology ชิ้นแรกของโลก คิดและสร้างโดยฝีมือคนไทย
เพราะ  ‘ปะการัง’ คือ หัวใจหลักของ ระบบนิเวศน์ใต้ท้องทะเล อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด เป็นแหล่งอาหารของสัตว์เล็กน้อยใหญ่ในท้องทะเล … แต่น่าเสียดายที่จำนวนปะการังทั่วโลกและในประเทศไทย มีแนวโน้มที่จะเสื่อมโทรม และลดลงเรื่อยๆ ทั้งจากการถูกทำลายโดยฝีมือมนุษย์ การปรับเปลี่ยนของสภาพอากาศ สภาวะโลกร้อน ฯลฯ

ถึงเวลาใช้พลังนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยอนุรักษ์ปะการังในท้องทะเลไทย

“ยาแรง” ในการพลิกฟื้นปัญหาปะการังเสื่อมโทรมได้อย่างเห็นผลที่สุด คือ การดูแลรักษาปะการังตามธรรมชาติที่เหลือไว้ให้ได้มากที่สุดก่อน ต่อด้วยการปลูกจิตสำนึกให้กับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว ชาวบ้าน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดให้ตระหนักถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน และร่วมมือกันเพื่อหาทางแก้ปัญหา

เมื่อปลูกจิตสำนึกและรักษาสิ่งที่มีอยู่ได้แล้ว…. สเต็ปต่อไปคือ “การสร้างทดแทน” ซึ่งแนวความคิดที่ว่าสอดคล้องกับโครงการที่ทางทีมนักวิจัย กำลังศึกษาวิจัยและพัฒนา “ปะการังเทียม ที่ขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยี 3D Printing”  พร้อมๆ กับการพัฒนา “ปูนมอร์ตาร์ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล” เพื่อใช้เป็นโครงสร้างในการผลิตปะการังที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อโลกทั้งขบวนการผลิต และการนำไปใช้งานต่อยอดในอนาคต

โดยทางทีมนักวิจัย ได้วิจัยและพัฒนาสูตรปูนมอร์ตาร์ ที่มีองค์ประกอบจากวัสดุซีเมนต์ อาทิเช่น เศษคอนกรีตจากอาคารต่างๆ ที่ผ่านการทุบทำลาย ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อทดแทนวัสดุหินจากธรรมชาติโดยสูตรดังกล่าวสามารถทดแทนการใช้วัสดุหินธรรมชาติได้ถึง 40% และเมื่ออยู่ในรูปของปะการังเทียมแล้ว พื้นสัมผัสที่ขรุขระของซีเมนต์ยังจะช่วยก่อให้เกิดปะการังธรรมชาติปกคลุมปะการังเทียมได้เร็วกว่าวัสดุแบบเดิมที่ถูกนำมาใช้ทำเป็นปะการังเทียมอีกด้วย

สำหรับ เทคโนโลยี 3D Printing กับการขึ้นโครงสร้างปะการังเทียม : ทางทีมผู้พัฒนา ได้ให้ความเห็นถึงการเลือกใช้เทคโนโลยี 3D Printing มาประยุกต์ใช้กับโครงการนี้ไว้ว่า

“การเลือกใช้เทคโนโลยี 3D Printing สำหรับการทำปะการังเทียมนั้นถือเป็นครั้งแรกในโลกเลยกว่าได้ โดยทุกขั้นตอนการผลิตยังคำนึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรูปแบบ 3D Extrusion Printing ซึ่งไม่ก่อให้เกิดฝุ่นระหว่างการผลิต อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาในการผลิตลงได้อีกด้วย”

ในเรื่องของด้านดีไซน์และการออกแบบ : การใช้เทคโนโลยี 3D Printing มาผลิตปะการังเทียมนั้น สามารถเลียนแบบรูปทรงของปะการังโดยธรรมชาติได้คล้ายคลึงมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้เปรียบกว่าการขึ้นรูปด้วยการหล่อหรือวิธีการอื่น ๆ

โดยทางทีมนักวิจัย ได้ร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำรวจ วิจัยและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปะการังธรรมชาติ เพื่อนำมาออกแบบปะการังเทียมจากเครื่อง 3D Printing ให้ได้ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุด รวมถึงเรื่องของระบบนิเวศของแนวปะการังธรรมชาติที่ส่งผลต่อการลงเกาะของตัวอ่อนปะการังธรรมชาติ ซึ่งส่งผลกับความเป็นอยู่และความชุกชุมของสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตที่เข้ามาอาศัยในอนาคตอีกด้วย แน่นอนว่าเราไม่อยากเห็นปะการังเทียมที่สวยงามอยู่ใต้ท้องทะเล แต่ต้องการให้ปะการังธรรมชาติขึ้นคลุมทับสิ่งที่มนุษย์สร้างให้ได้ไวที่สุด…

ดังนั้นเราจึงตั้งใจออกแบบปะการังเทียมซึ่งเหมือนกับจุดเริ่มต้นให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุด เพื่อให้เป็นมิตรกับสัตว์น้ำที่อยู่รอบๆ นอกจากนั้นเรายังอีกทั้งยังเลือกใช้วัสดุอย่างซีเมนต์ปูนมอร์ตาร์รีไซเคิล ซึ่งมีพื้นผิวที่เหมาะแก่การเกาะของตัวอ่อนปะการัง ตะไคร่น้ำ ฯลฯ ช่วยให้ปะการังเทียมที่เราปล่อยลงไปกลมกลืนไปกับท้องทะเล และท้ายที่สุดคือ หวังว่าท้องทะเลรวมถึงสัตว์น้ำทุกๆ ตัวจะชอบสิ่งที่เราออกแบบนี้

แม้ว่าแนวปะการังที่งดงามจากปะการังเทียมเหล่านี้อาจยังไม่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน… แต่ความสำเร็จที่งดงามที่เกิดขึ้นแล้วนั่นก็คือการที่มนุษย์เราสามารถนำเอาเทคโนโลยี ความรู้ความสามารถที่รุดหน้า มาใช้ฟื้นฟูธรรมชาติได้อย่างน่าอัศจรรย์

Close this
Thailand Sustainability EXPO 2020
×

Enterprise Resilience Clinic Workshop by SEED
สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ นักธุรกิจแบ่งปัน ที่ต้องการเครื่องมือเช็คสุขภาพทางธุรกิจ เรามีเวิร์คช้อปพิเศษเพื่อคุณ พร้อมเครื่องมือที่จะช่วยคุณวางแผนรับมือกับอนาคตที่มีความไม่แน่นอน

วันที่: วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563
เวลา: 10.30 – 12.00 น.
สถานที่: HOUSE 3 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์

×

13.30-14.30
CEO Panel Discussion
by GC, ThaiBev and Thai Union
- Open Stage, HOUSE 3 , HOUSE 4, HOUSE 5 -
ดำเนินรายการโดย
คุณสุทธิชัย หยุ่น
Decade of Sustainability in Action
พบกับการเสวนาจากผู้บริหารสูงสุดของ 3 บริษัทชั้นนำ พีทีที โกลบอล เคมิคอล, ไทยเบฟเวอเรจ และ ไทยยูเนี่ยน ในหัวข้อ ในหัวข้อ ”Decade of Sustainability in Actions” ดำเนินรายการโดย คุณสุทธิชัย หยุ่น
อะไรคือปัจจัยความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนระดับโลก Thailand Sustainability Expo 2020

ระหว่างวันที่ 1-4 ต.ค.
ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
งานนี้งานเดียวเท่านั้น
#เข้าฟรีทุกกิจกรรม
Close this
×
22 สิงหาคม 2563
บิ๊กเนมผนึกกำลัง เดินหน้าความยั่งยืน
“ไทยเบฟ-TU –PTTGC-เครือข่าย TSCN” ร่วมขับเคลื่อนความยั่งยืนในงาน TSX 2020
นับเป็นปรากฏการณ์ความร่วมมือครั้งสำคัญ และยิ่งใหญ่ขององค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนของประเทศไทยที่จะมาร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในงาน Thailand Sustainability Expo 2020 (TSX) ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) โดยการนำของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (มหาชน) (TU) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) รวมถึงเครือข่าย TSCN (Thailand Supply Chain Network) หรือ เครือข่ายธุรกิจห่วงโซ่อุปทานแห่งประเทศไทย และองค์กรอื่น ๆ โดยน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “สืบสาน รักษา และต่อยอด” มาเป็นแนวทางในการจัดงานตามศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมเปิดโอกาส และสร้างเครือข่ายสังคมของการมีส่วนร่วมสู่การนำไปปฏิบัติที่ใช้ได้ผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง โดยมีกำหนดจัดงานนี้ขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2563 นี้ ณ ห้างสรรพสินค้า สามย่านมิตรทาวน์ ชั้น G ชั้น 3 และ ชั้น 5

เกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องนี้ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทยเบฟ ไทยเบฟได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy - SEP) มาเป็นหลักปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการขององค์การสหประชาชาติ จะเห็นได้ว่าไทยเบฟเป็นบริษัทแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มระดับโลกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 เป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืน DJSI ระดับโลกติดต่อกันเป็นปีที่ 3 และเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน DJSI กลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 นอกจากนี้ในปี 2562 ไทยเบฟยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์โลก ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ไทยเบฟจึงยึดมั่นและทุ่มเทเพื่อ “สร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโตที่ยั่งยืน” ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า ไทยเบฟมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมเพราะเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมถือเป็นรากฐานของชุมชนและสังคมที่แข็งแกร่ง และส่งผลให้การวางรากฐานทางธุรกิจมั่นคงเช่นกัน ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตทางธุรกิจของไทยเบฟที่เป็นไปตามเป้าหมายการ ก้าวขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า “ไทยยูเนี่ยนให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนมาโดยตลอดและดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบสากลแล้ว เรายังมุ่งมั่นในพันธกิจที่จะเป็นบริษัทแห่งนวัตกรรมและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบทั่วโลก โดยเรามีนโยบายความยั่งยืนตามกลยุทธ์ SeaChange® ที่เราดำเนินควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2561 และ 2562 ไทยยูเนี่ยนได้เป็นผู้นำอันดับ 1 กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารของโลกจากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ปัจจุบันไทยยูเนี่ยนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ไทยยูเนี่ยนยังมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (International Seafood Sustainability Foundation: ISSF) ในวันนี้ไทยยูเนี่ยนมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน Thailand Sustainability Expo 2020 (TSX) ในครั้งนี้”

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เปิดเผยว่า “GC ต้นแบบด้านความยั่งยืนของโลก ภายใต้แนวคิด Circular for Better Living ด้วย 3 นโยบายตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ได้แก่ Smart Operating คือ การนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและนำมาหมุนเวียนอย่างคุ้มค่า Responsible Caring คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้นๆ และ Loop Connecting คือ การเชื่อมโยงทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่อุปทาน สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ เพื่อเชื่อมต่อธุรกิจแบบครบวงจร นอกจากนี้ GC ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก อาทิ United Nations Global Compact หรือ UNGC ประเมินให้ GC เป็น GLOBAL COMPACT LEAD หนึ่งเดียวในประเทศไทย จาก 37 องค์กรทั่วโลก และ ในปี 2019 ดัชนีด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ DJSI ได้จัดอันดับให้ GC เป็นที่ 1 ของโลก และ อยู่ในระดับ Top 10 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ใน Chemical Sector”

เรียกว่าเป็น Big Event แห่งปีที่เป็นการรวมตัวขององค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนของประเทศไทยที่จะมาร่วมกันสร้าง “พลังร่วม” ในครั้งนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนอย่างแท้จริง
Close this
×
TBA