รับสมัครโครงการแข่งขัน TSX Youth Award Program 2022

Contest| 17 กุมภาพันธ์ 2565

นวัตกรรมที่ดีต้อง “ขายได้" และ “ทำได้จริง” แล้วนวัตกรรมด้านความยั่งยืนที่ดีคืออะไร และนวัตกรรมแบบไหนจะได้ไปต่อ ศูนย์ ซี อาเซียน ร่วมกับเครือข่ายผู้สนับสนุนงาน Thailand Sustainability Expo จัดโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคม ภายใต้ชื่อ “TSX Youth Award Program 2022” เพื่อเปิดโอกาสให้นวัตกรรมที่ดีนั้นได้ไปต่อ

 

หาก นักเรียน นิสิต/นักศึกษามีนวัตกรรมเพื่อสังคมที่สามารถส่งเสริมความยั่งยืนในด้านอาหาร ซึ่งเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การขนส่ง การตลาด การขาย การจัดการของเสีย หรือขั้นตอนอื่นๆ ภายใต้แนวคิด “Innovation for Sustainability: Food Sustainability Challenge”

 

เราขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคมเข้าประกวด เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 600,000 บาท

 

รางวัล

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

 

 

รางวัลพิเศษ Popular Views ผ่านช่องทาง YouTube และ Facebook ของ Thailand Sustainability Expo ทีมใดมียอดเข้าชมรวมสูงสุด ภายในระยะเวลาที่กำหนด รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

 

 

ระยะเวลาโครงการ

 

*วันที่ยังมีการเปลี่ยนเเปลง 

 

สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับ

1.      ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 50 ทีม จะได้โอกาสเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และผู้แทนองค์กรชั้นนำในระดับประเทศ โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 3 ด้าน ดังนี้

1.1.   การวางแผนธุรกิจ

1.2.  การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อให้ความเข้าใจความต้องการของลูกค้า

1.3.  เครื่องมือวัดผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact) หรือ คุณค่าทางสังคมที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวด

 

2.     ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 2 รอบ Pitching ทั้งหมด 20 ทีม จะได้รับ

2.1.  เงินสนับสนุนจำนวน 30,000 บาท (เงื่อนไขการรับเงินสนับสนุนเป็นไปตามที่โครงการกำหนด) เพื่อเป็นงบประมาณในการทดสอบและเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ตามแผนธุรกิจและแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ได้ทำการสอนในข้อ 1

2.2. คำปรึกษาตัวต่อตัว (1-on-1 consulting session) เพื่อวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย สร้างจุดแข็งและความได้เปรียบทางการแข่งขัน

2.3. โอกาสในการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทาง YouTube และ Facebook ของ Thailand Sustainability Expo

2.4. โอกาสในการนำเสนอโครงการภายในงาน Thailand Sustainability Expo 2022

3.     ผู้ชนะทั้ง 4 ทีม จากการประกวดในรอบสุดท้าย (Demo Day Pitch) จะได้รับ

3.1.  เงินรางวัลพร้อมโล่และเกียรติบัตร

3.2. โอกาสพบปะผู้แทนองค์กรและการต่อยอดธุรกิจกับบริษัทชั้นนำของประเทศไทย

 

เกณฑ์การตัดสินรอบแรก รอบคัดเลือก 50 ทีม

        บังคับ (ใช่ หรือ ไม่ใช่)

o นวัตกรรมตรงตามหัวข้อของการแข่งขัน

o สมาชิกในทีมอย่างน้อย 1 คน มีคะแนนทดสอบจากการเรียนและทำแบบทดสอบ  
    หัวข้อ
Introduction to Sustainability  ผ่านเว็บไซต์ TSX เกิน 70 %

เรียนและทำแบบทดสอบ คลิก!

o มีนวัตกรรมต้นแบบที่จับต้องได้

o มีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 คน

 

        ความสำคัญของปัญหา (Problem fit)

  1. ปัญหาที่ต้องการแก้ไขมีผลกระทบกับกลุ่มคนจำนวนมาก             

•    สามารถแสดงได้ว่านวัตกรรมที่นำเสนอมีผลกระทบเชิงบวก 

  1. นวัตกรรมที่นำเสนอมีผลกระทบเชิงบวกด้านสิ่งแวดล้อม
  2. นวัตกรรมที่นำเสนอมีผลกระทบเชิงบวกด้านสุขภาพ
  3. สามารถแสดงผลกระทบในเชิงปริมาณ

                                

 

เกณฑ์การตัดสินรอบที่2 รอบ Pitching Day คัดเลือก 20 ทีมสุดท้าย

 •    ความชัดเจนของโครงการ

1.       แผนธุรกิจ                                                                                                                  

 

2.      การเตรียมความพร้อมในการผลิตหรือให้บริการเชิงพาณิชย์                    

 

 • ความชัดเจนของแผนการใช้เงินสนับสนุน 30,000 บาท                                              
  ที่ทำได้จริงในระยะเวลาที่กำหนด อาทิ                                                   

 

1.       แผนการทดสอบตลาดที่เป็นไปได้ (เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผล)

 

2.      แผนการกำหนดตัวชี้วัด เพื่อวัดผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม

 

3.      แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สามารถทำได้จริง              

 

คุณสมบัติและเงื่อนไข

1.       เข้าแข่งขันมีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี

2.      ผู้เข้าแข่งขันเป็นนิสิต หรือ นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษา

             ระดับมัธยมศึกษา

             ระดับอุดมศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาโท)

             ระดับอาชีวศึกษา

3.      มีสมาชิกในทีมไม่เกิน 5 คน (ไม่จำกัดคณะ และ สาขาวิชา แต่ต้องมาจากสถานศึกษาเดียวกัน)

4.     แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์จากสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา (อาจารย์ 1 ท่านสามารถลงนามรับรองเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้ทีมที่เข้าประกวดได้มากกว่า 1 ทีม)

5.      สมาชิกในทีมอย่างน้อย 1 ท่าน จำเป็นต้องดูเนื้อหาออนไลน์และทำแบบทดสอบในหัวข้อ Introduction to Sustainability บนเว็บไซต์ Thailand Sustainability Expo และได้คะแนนทดสอบเกิน 70 %

6.     ผู้เข้าแข่งขันสามารถนำนวัตกรรมของตนเอง และ/หรือจากสถานศึกษาของท่านมาใช้เข้าร่วมประกวดได้ โดยนวัตกรรมดังกล่าวต้องเป็นงานที่ทำขึ้นโดยไม่ได้คัดลอก หรือเลียนแบบจากผู้อื่น

7.      มีนวัตกรรมต้นแบบที่จับต้องได้ ภายใต้แนวคิด “Innovation for Sustainability: Food Sustainability Challenge”

8.     กองประกวดมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อมูลของผู้เข้าแข่งขันที่เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด และสามารถขอสำเนาเอกสารรับรองยืนยันได้ตลอดการประกวด หากทีมหรือสมาชิกภายในทีมมีคุณสมบัติไม่ตรงกับกฎระเบียบการประกวด ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือทำผิดกฎกติกาที่ตั้งไว้ บริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์ท่านในการประกวดทันที
เอกสารที่ขอสำหรับการสมัคร เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองกรณีผู้เข้าแข่งอายุต่ำกว่า 18 ปี

9.     กองประกวดมีสิทธิ์ในการนำภาพจากการทำกิจกรรมการประกวดที่จัดขึ้นครั้งนี้ รวมไปถึงแผน สื่อประชาสัมพันธ์ และวีดีโอที่ได้ทำการส่งประกวดไปใช้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบล่วงหน้า

10.   ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมจนสิ้นสุดการประกวด

 

11.    การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

   สมัครเเข่งขันคลิก